logi


Etusivu
Hallitus
Tapahtumat
Jäsenedut
Välinevuokraus
Valokuvia
Historia
Liittyminen
Säännöt
Toimintakertomukset
Palaute
           
     

             log

vok_vari
Vantaan Omakotiyhdistysten
Keskusjärjestö ry VOK


        akoulu
       Nikinmäen Omakotiyhdistys NIKO ry
   
       Nikinmäen Omakotiyhdistys NIKO ry:n säännöt

1§  Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Nikinmäen omakotiyhdistys NIKO ry, josta näissä  säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa ja sen kieli on suomi. Yhdistys on poliittisesti sitoutumaton.

2§ Tarkoitus
Nikinmäen Omakotiyhdistys NIKO ry. (Suomen Omakotiliitto ry:n jäsenyhdistys) on alueellinen puoluepoliittisesti sitoutumaton omakoti- ja pientaloasukkaiden sekä vapaa-ajan asunnon omistajien edunvalvonta- ja palvelujärjestö, tarkoituksenaan valvoa jäseniensä oikeudellisia, taloudellisia ja yhteiskunnallisia etuja sekä edistää, ohjata ja kehittää pientalovaltaista asumismuotoa sekä parantaa asumisviihtyvyyttä Nikinmäessä.

3 § Toiminta
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: 
- järjestää kokouksia.
- pitää yhteyttä viranomaisiin, toimielimiin ja järjestöihin. 
- tekee esityksiä viranomaisille, toimielimille ja järjestöille. 
- seuraa toimialansa asioita ja pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon paikallisesti.
- käy neuvotteluja.
- järjestää koulutus-, kulttuuri- , keskustelu-, virkistys-, ja kulttuuritilaisuuksia ja erilaisia yhteismatkoja mm. teatteri- ja messumatkoja.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kantaa jäsenmaksuja, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi omistaa ja hallita kiinteistöjä, sekä järjestää arpajaisia. Velan ottamisesta päätetään yhdistyksen kokouksessa. Edistääkseen toimintaansa yhdistys voi liittyä 2§:n tarkoituksia ajaviin yhdistyksiin. Liittyminen yhdistyksiin tai eroaminen niistä voi tapahtua vuosi- tai syyskokouksessa 2/3 äänten enemmistöllä.

4 § Jäsenyys
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka omistaa tai asuu pienkiinteistöä tai osaa siitä Nikinmäen alueella. Yhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen henkilön, joka on ansiokkaasti toiminut yhdistyksen hyväksi. Yhdistys perii jäsen- ja liittymismaksua syyskokouksen määräämällä tavalla. Kunniajäsen on jäsenmaksuista vapaa. Saavutetut jäsenedut säilyvät kunniajäsenellä.

5 § Erottaminen
Jäsen, joka laiminlyö jäsenmaksuvelvollisuutensa tai toimii muutoin näiden sääntöjen ja yhdistyksen päätösten vastaisesti, voidaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä erottaa.

6 § Hallitus
Yhdistystä johtaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksen kolmeksi kalenterivuodeksi valitsemat puheenjohtaja, kahdeksan varsinaista ja kolme varajäsentä. Varsinaisista ja varajäsenistä on kolmasosa (1/3) erovuorossa, tai lähinnä kolmasosa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Sihteeri, varainhoitaja ja muut toimihenkilöt voidaan valita hallituksen ulkopuolelta. Toimihenkilöiden toimikausi on kalenterivuosi.

7 § Nimenkirjoitus
 Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai varainhoitajan kanssa 

8 § Toimielimet ja niiden tehtävät
Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja hallitus. Yhdistyksen vuosikokous pidetään viimeistään huhtikuun loppuun mennessä ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1. hallituksen kertomus edelliseltä toimikaudelta.
2. edellisen toimikauden tilit ja tilinpäätös.
3. tilintarkastajien lausunto.
4. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille.
5. muut kokouskutsuun ja työjärjestykseen otetut asiat.

Yhdistyksen syyskokous pidetään syys-marraskuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1. liittymis- ja jäsenmaksut.
2. toimihenkilöiden palkat ja palkkiot.
3. toimintasuunnitelma seuraavalle toimintakaudelle.
4. talousarvio.
5. valitaan joka kolmas vuosi hallituksen puheenjohtaja.
6. valitaan hallituksen varsinaiset ja varajäsenet erovuoroisten tilalle.
7. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.
8. valitaan tarvittavat toimikunnat.
9. päätetään seuraavan vuoden kokousten kokouskutsun ilmoitustavasta.
10. muut kokouskutsuun ja työjärjestykseen otetut asiat.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään hallituksen kutsusta. Ylimääräinen kokous pidetään myös yhdistyksen kokouksen esityksestä tai kun 1/10 jäsenistöstä sitä erityistä asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on kutsuttava koolle kuukauden kuluessa siitä, kun hallitus on saanut siitä em. ilmoituksen.

9 § Kokousmenettelyt
Äänestyksissä päätökseksi tulee enemmistön mielipide, ellei näissä säännöissä muuta edellytetä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa. Äänestykset ovat avoimia, ellei 1/10 läsnäolijoista vaadi suljettua lippuäänestystä. Kokous päättää läsnäolo- ja puheoikeudesta henkilöille, jolla ei ole kokouksessa äänivaltaa.

10 § Koollekutsuminen
Yhdistyksen vuosi- ja syyskokoukset kutsutaan koolle syyskokouksen päättämällä tavalla vähintään 14 vuorokautta ja muut kokoukset 7 vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsuna käytetään jäsenkirjettä, ilmoitusta paikallisessa sanomalehdessä tai kutsua ilmoitustauluilla. Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja, tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja jäsenille 3 vuorokautta ennen kokousta annetulla ilmoituksella. Hallitus kokoontuu tarvittaessa, kun neljä hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja neljä hallituksen jäsentä on paikalla.

11 § Tili- ja toimikausi
Yhdistyksen tili- ja toimikausi ovat kalenterivuosi.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purku
Yhdistyksen sääntöjen muutos ja yhdistyksen purkaminen voivat tapahtua kahden peräkkäisen kokouksen, joista toisen on oltava vuosi- tai syyskokous päätöksellä. Kokousten välin on oltava 14 vuorokautta ja päätösesitystä tulee kannattaa 3/4 äänestyksessä annetuista äänistä kummassakin kokouksessa. Sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on kokouskutsussa erikseen mainittava. Yhdistyksen purkautuessa on sen jäljelle jääneet varat käytettävä yhdistyksen tarkoitusperiä edistävään toimintaan purkamisesta päättävän jälkimmäisen kokouksen määräämällä tavalla.

Nikinmäen omakotiyhdistys on perustettu 09.11.1977 ja merkitty rekisteriin 30.03.1981 numerolla 131853.

Palaa etusivulle tästä